ប្រកាស Post

2017 ប្រកាសផ្ទេរឥណទានថវិកា
2017 ប្រកាសប្រគល់កាតព្វកិច្ចប្រមូលចំណូលថវិកាថ្នាក់ជាតិ
2017 ប្រកាស​ស្តីពីការបែងចែកចំណាយថ្នាក់ជាតិផ្ទៃក្នុងជំពូក តាមចំណាត់ថ្នាក់​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ចំណាត់ថ្នាក់​កម្ម​វិធី​នៃ​មាតិកា​ថវិកា​​
2017 ប្រកាស​ ស្ដីពីការ​គ្រប់​គ្រង​អាជីវកម្ម​អភិវឌ្ឍលំនៅឋាន

2016 ប្រកាស​ ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ​ដើម្បី​រៀបចំ​យន្តការ ការ​ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម និង​ពន្ធ​ដារ​
2016 ប្រកាស ស្ដីពី​ការ​បែងចែក​ភារកិច្ច​របស់​អនុរដ្ឋលេខាធិការ​នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
2014 ប្រកាស​ ស្ដីពី​ការបែងចែក​ឥណទាន​ចំណាយ​ថវិកា​ថ្នាក់ជាតិ​ផ្ទៃក្នុង​ជំពូក​តាម​គណនី​និង​អនុគណ​នីឆ្នាំ ២០១៥
2014 ប្រកាស ស្ដីពី​ការផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា
2014 ប្រកាស ស្ដីពី​ការប្រគល់​កាតព្វកិច្ច​ប្រមូល​ចំណូល​ថវិកា​ថ្នាក់ជាតិ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១៥
2014 ប្រកាស ស្ដីពី​ការបែងចែក​ឥណទាន​ចំណាយ​ថវិកាកម្ម​វិធី​ថ្នាក់ជាតិ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១៥
2013 ប្រកាស​ ស្ដីពី​ការផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា
2013 ប្រកាស​ ស្ដីពី​ការបែងចែក​ឥណទាន​ចំណាយ​ថវិកា​ថ្នាក់ជាតិ​ផ្ទៃក្នុង​ជំពូក​តាម​គណនី​និង​អនុគណ​នី សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ២០១៤
2013 ប្រកាស​ ស្ដីពី​ការបែងចែក​ភារកិច្ច​របស់​អនុរដ្ឋលេខាធិការ​នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
2013 ប្រកាស ស្ដីពីការបែងចែក​ភារកិច្ច​របស់ថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
2013 ប្រកាស ស្ដីពី​ការប្រគល់​កាតព្វកិច្ច​ប្រមូល​ចំណូល​ថវិកា​ថ្នាក់ជាតិសម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ២០១៤
2012 ប្រកាស​ ស្ដីពីការ​បែងចែក​ឥណទានចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិ​ផ្ទៃ​ក្នុង​ជំពូក​តាម​គណនី​និង​​អនុគណនី​ឆ្នាំ ២០១៣
2012 ប្រកាស​ ស្ដីពី​ការបញ្ឈប់​ការ​លក់​ឯកសារ​លិខិត​ប្រកាស​ពន្ធ​គ្រប់​ប្រភេទ
2012 ប្រកាស​ ស្ដីពី​ការ​ប្រគល់​កាតព្វកិច្ច​ប្រមូល​ចំណូល​ថវិកា​ថ្នាក់​ជាតិ​សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១២

2012 ប្រកាស ស្ដីពីការផ្ទេរឥណទាណថវិកា
2011 ប្រកាសស្តីពីការលើកទឹកចិត្តពន្ធបន្ថែមចំពោះការដាំដុះស្រូវការប្រមូលទិញស្រូវ និងការផលិតអង្គរនាំចេញ
2011 ប្រកាសស្តីពីការកែប្រែបំពេញបន្ថែមឯកសារក្នុងទម្រង់បែបបទសម្រាប់ការចុះបញ្ជីពន្ធដារ
2011 ប្រកាសស្ដីពី​ការ​កែសម្រួល​ប្រកាសស្ដីពី​ការ​កំណត់​តម្លៃ​គិត​ពន្ធគយ​លើ​ទំនិញ​នាំចូល
2011 ប្រកាស​ស្ដីពី​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​សម្រាប់​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យក្នុង​ឆ្នាំ ២០១១
2011 ប្រកាស​ស្ដីពី​ប្រាក់​វិភាគទាន​សប្បុរសធម៌
2011 ប្រកាស​ស្ដីពី​ការ​លើកទឹកចិត្ត​ពន្ធ​បន្ថែម​ចំពោះ​ការដាំដុះ​ស្រូវ
2011 ប្រកាស​ស្ដីពី​ការ​កែប្រែ​បំពេញ​បន្ថែម​ឯកសារក្នុងទម្រង់​ បែបបទ​សម្រាប់​ការ​ចុះ​បញ្ជី​ពន្ធដារ
2010 ប្រកាសស្តីពីការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើបទប្បញ្ញត្តិដែលកែប្រែនីតិវិធីប្រតិបត្តិ នៃការបញ្ជាក់វិញ្ញាបនបត្រដើម កំណើត ទំនិញនៃតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន-ចិន
2007 សេចក្តីប្រកាសអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិច
2007 ប្រកាសស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្ថចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ចនៃមាតិកាថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋ
2006 ប្រកាសស្ថិតិ និងអត្រានុ​កូ​ល​ដ្ឋា​ន​
2005 ប្រកាសស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គាធិការដ្ឋាននៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
2003 ប្រកាសស្តីពីពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស សម្រេចដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
2003 ប្រកាសស្តីពីពន្ធលើប្រាក់ចំណេញដែលសម្រេចដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
2002 ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពី ការកំណត់ចំណូលពីសោហ៊ុយសេវាសុរិយោដី
2002 ប្រកាសស្តីពី គោលការណ៍ណែនាំ និងនីតិវីធីរបស់គណៈកម្មការសុរិយោដី
2002 ប្រកាសស្តីពី ការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចដល់អភិបាលខេត្តក្រុង ក្នុងការជួយគាំទ្រដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់
2001 ប្រកាស​ស្ដីពីតម្លៃគិត​ពន្ធ​លើ​អចលន​ទ្រព្យ
1998 សេចក្ដីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស
1998 ប្រកាសស្តីពីការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារ
1993 សេចក្តីប្រកាសអំពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា
1993 សេចក្តីប្រកាសរួម
1993 សេចក្តីប្រកាសរួម នៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងសន្តិសុខជាតិ ក្រសួងយុត្តិធម៌ និងក្រសួងសុខាភិបាល ប្រឆាំងនឹងការដាក់ខ្នោះ ច្រវាក់ ទណ្ឌិត ក្នុងពន្ធនាគារ
1993 ប្រកាសស្តីពី ការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារ
1948 សេចក្ដីប្រកាសជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្ស