សារាចរណ៍ Circular

2017 សារាចរណែនាំការរៀបចំសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០១៧
2017 សារាចរណែនាំការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិកាឆ្នាំ២០១៧
2015 សារាចរណែនាំ ស្ដីពី​ការអនុវត្ត​ច្បាប់​ស្ដីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ២០១៥
2014 សារាចរណែនាំ ស្ដីពី​ការអនុវត្ត​ច្បាប់​ស្ដីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ២០១៥
2014 សារាចរណែនាំ ស្ដីពី​ការអនុវត្ត​ច្បាប់​ស្ដីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១៤
2012 សារាចរណែនាំ​ ស្ដីពីការ​អនុ​វត្ដ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១៣
2012 សារាចរណែនាំ ស្ដីពី​ការអនុវត្ដ​ថវិកា​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ ឆ្នាំ ២០១៣
2011សារាចរ​ណែស្ដីពី​ការ​ផ្ដល់​អាជ្ញាបណ្ណ​ធានា​រ៉ាប់រង​ខ្នាត​តូច​បណ្ដោះ​អាសន្ន

2011 សារាចរណែនាំអនុវត្តប្រកាសលេខ ៣៨៣ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ2011 សារាចរ​ណែនាំស្ដីពី​នីតិវិធី​បច្ចេកទេស​នៃ​ការ​រៀបចំ​គម្រោង​ថវិកា រាជធាន ខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឆ្នាំ ២០១២
2011 សារាចរ​ណែនាំស្ដីពី​នីតិវិធី​បច្ចេកទេស​នៃ​ការ​រៀបចំ​គម្រោង​ថវិកា រាជធាន ខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឆ្នាំ ២០១២
2007 សារាចរស្តីពីការចំណាយនិតិវិធីរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសំរាប់ថវិកាតាមកម្មវិធី ២០០៧
2007 សារាចរណែនាំស្តីពីការអនុវត្តពន្ធប៉ាតង់របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
2007 សារាចរណែនាំស្តីពីការអនុវត្តថវិកាខេត្ត-ក្រុងឆ្នាំ២០០៧
2007 សារាចរណែនាំស្តីពីការអនុវត្តពន្ធប៉ាតង់របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
2006 សារាចរណែនាំស្តីពីការចំណាយតាមនីតិវិធីរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន
2005 សារាចរណែនាំស្តីពីយន្តការបង្វិលសងប្រាក់អាករលើតម្លៃបន្ថែមរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
2003 សារាចរសី្តពីការណែនាំលើការអនុវត្តន៌កិច្ចលទ្ឋកម្មសាធារណៈ
1998 សារាចរស្តីពី ការគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យពន្ធនាគារស៊ីវិល
1984 សារាចរស្តីពី សេចក្តីណែនាំអំពីនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី