សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសឱ្យចូលរៀនវិជ្ជាជីវៈមេធាវី ជំនាន់ទី១៦