សេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋសភា ទទួលស្គាល់ើសុពលភាពតំណាងរាស្រ្តថ្មីចំនួន ៤៤រូប