កិច្ចព្រមព្រៀង Agreement

2008_កិច្ចព្រមព្រៀងកម្ពុជា និងជប៉ុន ស្តីពីសេរីភាវូបនីយកម្ម ការជំរុញ និងការការពារវិនិយោគ
2007_កិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ាន ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ និងការឆ្លើយតបសង្រ្គោះបន្ទាន់
2007_កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជា និងអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថាន ស្តីពីការជំរុញនិងការការពារវិនិយោគ
2007_កិច្ចព្រមព្រៀងក្របខណ្ឌអាស៊ាន ស្តីពីការដឹកជញ្ញូនពហុរូបភាព
2006_កិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ាន ស្តីពីការបំពុលដោយផ្សែងអ័ព្ទឆ្លងកាត់ព្រំដែន
2005_កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពាណិជ្ជកម្មថាមពលអគ្គិសនីតំបន់នៅក្នុងមហាអនុតំបន់មេគង្គ
2005_កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការជម្រុញ​នូវការវិនិយោគរវាងកម្ពុជា និងណែតធឺឡេន
2005_កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជា និងអាមេរិក
2005_កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជា និងវៀតណាម ស្តីពីការជម្រុញ និងការការពារវិនិយោគ
2002_កិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងរង្វង់កម្ពុជា ឡាវ ថៃ និងវៀតណាម
2001_កិច្ចព្រមព្រៀងលើអនុសញ្ញា ស្តីពីដំណោះស្រាយវិវាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិនិយោគ
2001_កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជា និងរដ្ឋហ្វីលីពីន ស្តីពីការជំរុញ និងការពារវិនិយោគ
2001_កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជា និងរដ្ឋគូបា ស្តីពីការជំរុញនឹងការការពារវិនិយោគ
2001_កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជា និងរដ្ឋក្រូអាស្យា ស្តីពីការជំរុញ
2001_កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជា និងមូលនិធិអូប៉ិច
2001_កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជា និងបារាំង ដើម្បីជំរុញ និងការពារទៅវិញទៅមកនូវការវិនិយោគ
2000_កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជា និងឥណ្ឌូនេស៊ី ស្តីពីការជំរុញ និងការការពារវិនិយោគ
2000_កិច្ចព្រមព្រៀងកម្ពុជា និងអាល្លឺម៉ង់ ស្តីពីការជម្រុញ និងការពារទៅវិញទៅមកនូវការវិនិយោគ
2000_កិច្ចព្រមព្រៀង ពិធីសារ និងអនុស្សរណៈ នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នយ៍ ហៅកាត់ថា អាស៊ាន
1999_កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ រវាងកម្ពុជា និងសហគមន៍អឺរ៉ុប
1999_កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជា និងសហព័ន្ធស្វិស ស្តីពីការជំរុញ និងការការពារវិនិយោគ
1999_កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជា និងសង្ហបូរី ស្តីពីការជំរុញ និងការការពារវិនិយោគ
1999_កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជា និងចិន ស្តីពីការជំរុញ និងការការពារវិនិយោគ
1999_កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជា និងកូរ៉េ ស្តីពីការជំរុញ និងការការពារវិនិយោគ
1997_កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការលើកទឹកចិត្តវិនិយោគរវាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក និងកម្ពុជា
1996_កិច្ចព្រមព្រៀងកម្ពុជា និងម៉ាឡេស៊ី ដើម្បីជម្រុញ និងការពារការវិនិយោគ
1996_កិច្ចព្រមព្រៀងកម្ពុជា និងថៃ ដើម្បីជម្រុញ និងការពារការវិនិយោគ
1995_កិច្ចព្រមព្រៀងឥណទាន កម្ពុជា និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី
1994_កិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនឹងបច្ចេកទេស កម្ពុជា ចិន
1991  កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស ២៣ តុលា ១៩៩១