ពីធីសារ Protocol

2008_ពីធីសារទី៣ លើឧបសម្ព័ន្ធទី៦ ៨ ១៤ សម្រាប់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជា និងចិន
2007_ពិធីសារឆ្នាំ១៩៩២ ដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មអនុសញ្ញាទោលស្តីពីគ្រឿងញៀនឆ្នាំ១៩៦១
2006_ពិធីសារម៉ុងរ៉េអាល់ ស្តីពីសារធាតុបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូន
2006_ពិធីសារបន្ថែមនៃអនុសញ្ញាស្តីពីការប្រឆាំងការធ្វើទារុណកម្មអំពើឃោរឃៅ
2006_ពិធីសារទី៤ របស់អាស៊ានស្តីពីតម្រូវការបច្ចេកទេសរបស់យានយន្ត
2006_ពិធីសារទី៣ របស់អាស៊ានស្តីពីប្រភេទ និងបរិមាណយានយន្តផ្លូវគោក
2006_ពិធីសារក្យូតូ នៃអនុសញ្ញាក្របខណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
2006_ពិធីសារកាតាហ្សេណា ស្តីពីជីវសុវត្ថិភាព
2005_ពិធីសារនៃការធ្វើវិសោធនកម្មលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខណ្ឌ ស្តីពីតំបន់វិនិយោគអាស៊ាន
2005_ពិធីសារទី៩ ស្តីពីទំនិញគ្រោះថ្នាក់
2005_កម្ពុជាចូលជាភាគីនៃពិធីសារស្តីពីការទប់ស្កាត់ បង្ក្រាប និងដាក់ទណ្ឌកម្ម ការជួញដូរមនុស្ស
2004_ពិធីសារនៃការចូលរួមរបស់កម្ពុជាក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក
2003_ពិធីសារទី៨ ស្តីពីវិធានការអនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ាន
2002_ពិធីសារនៃការរៀបចំពិសេសសម្រាប់ផលិតផលវេទយិត និងផលិតផលវេទយិតខ្ពស់
2001_ពិធីសារទី៥ របស់អាស៊ានស្តីពីកាតព្វកិច្ចធានារ៉ាប់រងយានយន្ត
2000_ពិធីសារលើការធ្វើវិសោធនកម្មលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីគំរោងអនុគ្រោះពន្ធគយ
2000_ពិធីសារតាមចិត្តជ្រើសរើសជាប់នឹងអនុសញ្ញា ស្តីពីសិទ្ធិកុមារពាក់ព័ន្ធ
1999_ពិធីសារទី២ ធ្វើវិសោធនកម្មលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាព និងសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នយ៍
1966_ពិធីសារពាក់ព័ន្ថឋានៈជនភៀសខ្លួន