អនុក្រឹត្យ Sub-decree

2017 អនុក្រឹត្យផ្ទេរឥណទានថវិកា២០១៧
2017 អនុក្រឹត្យបែងចែកចំណូលថវិកាថ្នាក់ជាតិ
2017 អនុក្រឹត្យបែងចែកចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិ
2017 អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែប្រែតម្លៃឯកតានៃសន្ទស្សន៍បៀវត្សមូលដ្ឋានមន្ត្រីរាជការ

2017 អនុក្រឹត្យ ការកែប្រែ​និង​ដំឡើង​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ​មាតុភាព​ជូន​មន្រ្តី​រាជា​ការ មន្រ្តី​កម្មសិក្សា និង​មន្រ្តី​ជាប់កិច្ចសន្យា​ជា​ស្រ្តី​ដែល​សម្រាលកូន
2016 អនុក្រឹត្យ ស្ដីពី​ការ​បន្ថែម​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​សម្រាប់​អតីត​មន្ត្រីរាជការ​ស៊ីវិល​និង​អតីត​យុទ្ធជន
2015 អនុក្រឹត្យ​ ស្ដីពី​ការកែប្រែតម្លៃឯកតា​នៃ​សន្ទស្សន៍​បៀវត្ស​មូលដ្ឋាន​របស់​មន្ត្រី​រាជការ​
2015 អនុក្រឹត្យ​ ស្ដីពី​ការ​ដំឡើង​វិទ្យាស្ថាន​សេដ្ឋកិច្ចនិង​ហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យ​មានថ្នាក់​ស្មើ​អគ្គនាយកដ្ឋាន ស្ថិត​ក្រោម​ការ​គ្រប់គ្រង​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
2015 អនុក្រឹត្យ ស្ដីពី​ប្រតិទិន​ឈប់​សម្រាក​ការងារ​របស់​មន្ត្រី​រាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០១៦
2015 អនុក្រឹត្យស្តីពីការកំណត់ល្បឿនយានជំនិះ

2015 អនុក្រឹត្យស្តីពី ការពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសនឹងច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក
2014 អនុក្រឹត្យ​ ស្ដីពី​ការផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា
2014 អនុក្រឹត្យ​ ស្ដីពី​ការបែងចែក​ឥណទាន​ចំណាយ​ថវិកា​ថ្នាក់ជាតិ​តាម​ជំពូក​នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១៥
2014 អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥
2014អនុក្រឹត្យ ស្ដីពី​ការបែងចែក​ឥណទាន​ចំណូល​ថវិកា​ថ្នាក់ជាតិ​តាម​ជំពូក​នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១៥
2013 អនុក្រឹត្យ​ ស្ដីពីការរៀបចំ​ និង​ដាក់ឱ្យ​អនុវត្ត​អង្គភាព​ថវិកា
2013 អនុក្រឹត្យ​ ស្ដីពី​ការបែងចែក​ឥណទាន​ចំណូល​ថវិកា​ថ្នាក់ជាតិ​តាម​ជំពូក​នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ២០១៤
2013 អនុក្រឹត្យ​ ស្ដីពី​ការបែងចែក​ឥណទាន​ចំណាយ​ថវិកា​ថ្នាក់ជាតិ​តាម​ជំពូក​នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ២០១៤
2013 អនុក្រឹត្យ ស្ដីពី​ការ​បង្កើន​បៀវត្ស​មូលដ្ឋាន​របស់​មន្ត្រី​រាជការ​នៃ​ក្រប​ខ័ណ្ឌ ឃ, ក្របខ័ណ្ឌ គ ឋានន្តរស័ត្តិទី៣ និង ក្របខ័ណ្ឌ គ ឋានន្តរស័ក្កិទី២
2013 អនុក្រឹត្យស្តីពីបែបបទ​ និងនីតិវិធីនៃការសុំសញ្ជាតិតូបនីយកម្ម
2013អនុក្រឹត្យស្តីពីបែបបទ​ និងនីតិវិធីនៃការទាមទារសញ្ជាតិខ្មែរ
2013 អនុក្រិដ្ឋស្តីពី និតិវិធីនាំការសុំលះបង់សញ្ជាតិខ្មែរ
2012 អនុក្រឹត្យ​ ស្ដីពីការ​ផ្ទេរឥណទាន​ថវិកា
2012 អនុក្រឹត្យ​ ស្ដីពីការ​បែងចែកឥណទាណចំណាយ​​ថវិកា​ថ្នាក់​ជាតិ​តាមជំពូក​នៃច្បាប់​ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១៣
2012 អនុក្រឹត្យ​ ស្ដីពី​ការ​​បែងចែកឥណទាណចំណូល​ថវិកា​ថ្នាក់​ជាតិ​តាមជំពូក​នៃច្បាប់​ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១៣
2012 អត្រានុកូលដ្ឋានមរណភាព
2012 អត្រានុកូលដ្ឋានអាពាហ៍ពិពាហ៍
2012 អត្រានុកូលដ្ឋានកំណើត
2012 អត្រានុកូលដ្ឋាន
2009 អនុក្រិត្យកំណត់ចំនួនសមាជិកខេត្ត-ក្រុង
2006 អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែសំរួលចំណុច ក និង ខ មាត្រា ៥៩ថ្មី នៃអនុក្រឹត្យ ១០៦
2005 អនុក្រឹត្យស្តីពីអត្រានុកូលដ្ឋាន
2005 អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែសំរួលចំណុច ក និង ខ មាត្រា ៥៩ថ្មី នៃអនុក្រឹត្យ ១៧
2004 អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែសំរួលអនុក្រឹត្យស្តីពីអត្រានុកូលដ្ឋាន
2004 អនុក្រិដ្ឋស្តីពី ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីម៉ាក ពាណិជ្ជកម្ម
2003 អនុក្រឹត្យស្តីពី សម្បទានដីសង្គមកិច្ច
2002 អនុក្រឹត្យស្តីពីការកំណត់ថ្លៃជាវក្រដាសអត្រានុកូលដ្ឋាន និងថ្លៃតែមប្រិ៍សារពើពន្ធ
2002 កែសំរួលមាត្រា ៨ និង ៥៩ នៃអនុក្រឹត្យ ១០៣
2002 អនុក្រឹត្យស្តីពី នីតិវិធីនៃការកសាងប្លង់សុរិយោដី និងសៀវភៅគោលបញ្ជីដីធ្លី
2002 អនុក្រឹត្យស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មការសុរិយោដី
2002 អនុក្រឹត្យស្តីពី ការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈដាច់ដោយដុំ
2002 អនុក្រិត្យស្តីពី មូលនិធិឃុំ សង្កាត់
2002 អនុក្រិត្យលេខ២៦ ស្តីពីការធ្វើវិមជ្ឈការអំណាច
2001 អនុក្រិត្យស្តីពី ការសុំទារកកំព្រា ឬកុមារកំព្រាយកទៅចញ្ចឹមជាកូននៅបរទេស
2001 អនុក្រិត្យស្តីពី ការផ្តល់សមត្ថកិច្ចបន្ថែមជាសាការីដល់មេធាវី
2000 អនុក្រឹត្យស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យការបំពុលខ្យល់ និងការរំខានដោយសំលេង
2000 អនុត្រិត្យ ១០៣
2000 អនុត្រិត្យ ១០៣ កែសម្រួល មាត្រា ៨​ និង ​៥៩ នៃអនុក្រិត្យ ១០៣
2000 អនុក្រិដ្ឋស្តីពី កែសម្រួលមាត្រា ៨​​ និង ៥៩ នៃអនុក្រិត្យ ១០៣
1999 អនុក្រឹត្យស្តីពី កិច្ចដំណើរការវាយតំលៃ ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន
1999 អនុក្រឹត្យស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យការបំពុលទឹក
1999 អនុក្រឹត្យស្តីពី ការគ្រប់គ្រង និងការត្រួតពិនិត្យ ការនាំចូលការផលិត
1999 អនុក្រិត្យស្តីពី បែបបទសំរាប់អនុវត្តចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេស
1998 អនុក្រឹត្យស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង
1996 អនុក្រិត្យស្តីពី អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ
1996 អនុក្រិត្យស្តីពី បែបបទសំរាប់អនុវត្តចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍
1994 អនុក្រឹត្យស្តីពី ភារកិច្ច និងរចនាសម្ព័ន្ធទូទៅ នៃកងរាជអាវុធហត្ថ
1994 អនុក្រឹត្យស្តីពី តួនាទី ភារកិច្ច និងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងយុវទោសករ|១៩៨៩ អនុក្រឹត្យស្តីពី ការជួលដែននេសាទទឹកសាប និងសមុទ្រឲ្យធ្វើអាជីវកម្ម
1988 ក្រឹត្យ ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចសន្យា និងការទទួលខុសត្រូវក្រៅកិច្ចសន្យា
1987 ក្រឹត្យ – ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងវិស័យជលផល